Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk www.logstar.hu oldalra látogató személyeket (továbbiakban: Érintett) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő

BN Ingatlanfejlesztő Zrt (rövid név: BN Zrt, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma:01-10-045207 email: adatkezeles(at)biggeorge(dot)hu; tel: +36 1 225 2525, , továbbiakban az adatkezelő megnevezése: BN Zrt.).

2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, időtartama

Az adatkezelés célja

  • Érintett azonosítása, kapcsolattartás,
  • a Biggeorge Property márkanév alatt futó, a logisztikai fejlesztéseket és üzemeltetést összefogó Logstar divízió szolgáltatásainak, ingatlanjai érintett részére történő ajánlása e-mailen és/vagy telefonon
  • a Biggeorge Property márkanév alatt népszerűsítendő ingatlan projektek, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, termékek Érintettel való megismertetése hírlevél küldésével, illetve ajánlat megküldésével e-mailen és/vagy telefonon,
  • ügyfél elégedettségi megkeresések, ügyfél kapcsolat nyomon követésével kapcsolatos megkeresések e-mailen vagy telefonon.

A kezelt adatok

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • üzenet

Adatkezelés jogalapja

A GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Érintett kapcsolatfelvétele napján kezdődik. Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 3 évig tart

3. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelővel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozók:

  • MailChimp: c/o The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce De Leon Ave NE; Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA; mailchimp.com; MOSS No. EU 826 477 914
  • Linemedia Kft ( székhely: 1141 Budapest, Komócsy utca 29-31. C. ép. 1. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-940357)

4. A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

A Honlap szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Honlap informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a BN. Zrt-től a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését.

Az érintett az adatkezeles(at)biggeorge(dot)hu email címre megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatai további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt.

A BN Zrt. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül reagál a kérelemben foglaltakra.

6. Jogorvoslat

Az Érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a BN Zrt-t az adatkezeles(at)biggeorge(dot)hu email címen vagy a +36 1 225 2525 telefonszámon.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat(at)naih(dot)hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Kapcsolat

Lippai Rita

Lippai Rita
fejlesztési igazgató
+36 70 454 3186
lippai.rita(at)biggeorge(dot)hu

Szakács Dóra

Szakács Dóra
bérbeadási koordinátor
+36 70 454 4033
szakacs.dora(at)biggeorge(dot)hu

Kérjük adja meg elérhetőségeit és visszahívjuk, vagy e-mailben válaszolunk!

Ajánlatkérés
LogStar
Facebook LinkedIn